فرزانگان و فرهیختگان معاصر

اسامی درج شده مربوط به فرزانگانی است که ره آورد انتشار یادنامه ایشان پرداخنه است. این فهرست همچنان به روی اهالی فرهنگ و قلم گشوده است تا با همت بلندشان ادامه یابد.

 

-   فرهیختگان دانشگاهی:

1- مرحوم دکتر مرتضی اسماعیلی (ستاره درخشان علوم کشاورزی ایران)

2- دکتر ولی اله مظفریان (کشاورزی)

3- استاد رحمت الله خلیقی(پدر فرهنگ دماوند)

4- دکتر عباس حاجی آخوندی (پزشکی)

5- ...

 

-    اساتید ادبی و شعرا:

1- لئالی

2- میرزا علی آهی

3- حسین آهی

4- دکتر مهدی علمداری

5- استاد محمود مقتدایی

6- حسین نوروزی

5- مرتضی اسدالهی

7- ...

 

-     هنرمندان: 

1- جناب دماوندی (آواز)

2- اسحاق خانزادی (صداگزار سیما)

3- حسین نوروزی (خوشنویس)

4- عیسی احمدی (نقاش)

5- پروانه کفایتی (قالیباف)

6- ...

 

-     خیرین: 

1- حاج عبداله توسلی

2- ...

3-...

 

-    مداحان: 

1- استاد نصراله کیاماری

2- ...

3- ...

      انتخاب وب سایت