دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند: عکس شماره 1 / 12
افتتاحیه ساختمان1
600 * 690 (266 KB) 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند: عکس شماره 2 / 12
افتتاحیه ساختمان
600 * 450 (299 KB) 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند: عکس شماره 3 / 12
مجتمع شماره 3
600 * 400 (249 KB) 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند: عکس شماره 4 / 12
جلسه توجیهی
600 * 400 (336 KB) 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند: عکس شماره 5 / 12
جلسه توجیهی1
600 * 400 (266 KB) 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند: عکس شماره 6 / 12
مسابقات جودو
600 * 429 (249 KB) 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند: عکس شماره 7 / 12
اهدای خون
600 * 400 (293 KB) 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند: عکس شماره 8 / 12
جوایز قهرمانی
324 * 680 (49 KB) 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند: عکس شماره 9 / 12
مسابقات رباتیک
600 * 400 (179 KB) 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند: عکس شماره 10 / 12
جشن فارغ التحصیلان
600 * 400 (323 KB) 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند: عکس شماره 11 / 12
مسابقات دانشجویان1
600 * 450 (326 KB) 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند: عکس شماره 12 / 12
کلاس های ضمن خدمت1
600 * 900 (430 KB) 
1 2
      انتخاب وب سایت