ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس شماره داخلی سمت پست الکترونیکی آدرس
 81   هادی   طیبی   76301225-39   2121   رئیس اداره گزینش   tayebi@damavandiau.ac.ir   ساختمان اداری 
 82   هادی   عبداللهی فر   76301225-29   2322   معاونت محترم دانشجویی       
 83   هدا   احمدی   76301225-29   2651   کارشناس سایت کامپیوتر      مجتمع 1 
      انتخاب وب سایت