عنوان مورد نظر :
جستجو در بخش :
کاربر گرامی پیش‌فرض جستجو یا (OR) می‌باشد. بنابراین اطلاعاتی در نتایج جستجو نمایش داده می‌شود که یکی از کلمات عبارت مورد نظر شما را شامل باشد.
 • برای تاکید بر وجود کلمه در عملیات جستجو، آن را بین علامت (\") قرار دهید.
  مانند: \"دوره های آموزشی\" یا \"دوره های آموزشی پیشرفته\".

 • چنانچه ادامه کلمه‌ای نامشخص باشد، انتهای کلمه علامت * بزنید.
  بطور مثال: دوره* جهت جستجو برای دوره های.

 • برای عدم وجود کلمه‌ای در جستجو قبل از آن و بصورت چسبیده علامت - بزنید.
  بطور مثال: +دوره های -آموزشی (اطلاعاتی که حتما شامل \"دوره های\" بوده و کلمه \"آموزشی\" در آن وجود ندارد)

 • کلمات تکراری مانند \"با\"، \"در\" و ... و همچنین کلماتی که طول آنها کمتر از \"4\" می باشد در جستجو منظور نخواهند شد.

 •       انتخاب وب سایت